Voorwaarden

Algemeen

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Barbaren BV (maatschappelijke zetel te 8310 Brugge,’s-Heer Boudewijnsburg 66, KBO-nr. 0705.847.422 en met vestigingseenheid te 9000 Gent, Begijnhoflaan 408, hierna ‘De Barbaren’) of elke overeenkomst tussen De Barbaren en de klant (hierna de ‘Klant’).
2. De toepassing van de eventuele eigen voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. Aanvaarding van de offerte, betekent dus ook aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang.

Totstandkoming van de overeenkomst

3. Elke offerte van De Barbaren is persoonlijk en vrijblijvend en gedurende 30 kalenderdagen geldig. De offerte is gebaseerd op gegevens die de Klant heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat De Barbaren een door de Klant schriftelijk order of de bevestiging ervan ontvangt en De Barbaren vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt.
Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn ook pas geldig na schriftelijke bevestiging of uitvoering door De Barbaren. De alsdan geldende tarieven zullen van toepassing zijn op deze aanvullende of wijzigende opdrachten.
4. Behoudens schriftelijk akkoord is De Barbaren niet gebonden door wijzigingen aangebracht door de Klant aan de offerte.
5. De overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
6. Indien de Klant verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt hij er zich toe nadien de bestelling aan De Barbaren toe te vertrouwen en/of De Barbaren voor het geleverde werk te vergoeden.
7. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De Barbaren wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af.
8. De Barbaren heeft het recht om een order te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. De Barbaren heeft ook het recht om fouten in de offerte recht te zetten of de offerte in te trekken vóór de aanvaarding ervan door de Klant. De Barbaren is bovendien niet gebonden door kennelijke vergissingen in de offerte.

Prijs

9. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De Barbaren kan de prijs eenzijdig en evenredig aanpassen ingevolge gewijzigde prijsfactoren die onvoorzienbaar waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst (wijziging van lonen, grondstofprijzen, sociale voordelen en lasten, indexschommelingen, etc.). Alle prijzen zijn exclusief de aankoop van beschermd bronmateriaal zoals maar niet gelimiteerd tot fonts, afbeeldingen …
10. Indien een overeenkomst door toedoen van de Klant of externe factoren niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden, kan De Barbaren de op het moment van uitvoering geldende tarieven toepassen op de herstarte werkzaamheden, dit onverminderd enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden.
11. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Barbaren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
12. Werken die op verzoek van de Klant worden uitgevoerd in aanvulling of in wijziging van de overeenkomst (meerwerk) worden in regie aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. Geven onder andere aanleiding tot meerwerk: - uitbreiding of wijziging van analyse, eisen of ontwerp, na goedkeuring door de Klant - eisen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet, niet geheel of onvoldoende aan De Barbaren kenbaar zijn gemaakt; - gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden die door De Barbaren redelijkerwijze niet voorzienbaar waren dan wel waarop De Barbaren weinig of geen invloed kan uitoefenen; - tekortkoming in de medewerking van de Klant of vertraging te wijten aan de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Grafische ontwerpen - Drukwerk

13. Finale ontwerpen worden enkel in .eps, .jpg, .png of .pdf formaat afgeleverd (naargelang de aard van het werk, naar keuze van De Barbaren). Het bronbestand zal niet worden overgemaakt aan de Klant (zoals .psd voor Photoshop of .ai voor Illustrator of .indd voor Indesign), tenzij er specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten gemaakt werden. Mock-ups of voorbeelden van ontwerpen die niet werden gefactureerd, mogen nooit gebruikt worden door de Klant, noch wordt de Klant er eigenaar van. In de prijs zitten maximaal 3 ontwerprondes vervat, waarvan 1 revisieronde.
14. De Klant aanvaardt dat proefdruk op verzoek van de Klant gebeurlijk vertraging in de levering kan opleveren. Proefdrukken in digitaal drukwerk zijn steeds een simulatie van het eigenlijke drukresultaat en zijn derhalve nooit helemaal representatief voor het effectieve druk- en afwerkingsresultaat. Eventuele afwijkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van De Barbaren. De Barbaren kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de Klant uiteindelijk niet akkoord is met het geleverde materiaal dat toch voldoet aan de door De Barbaren gegeven beschrijving. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van de uit te voeren werken worden uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Ook voor de verwerkte materialen zoals papier, karton en boekbindersmateriaal aanvaardt de Klant de redelijke toleranties.
15. Het ondertekenen van de proefdruk, gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven of via e-mail gegeven, geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door De Barbaren conform de overeenkomst en ontdoet De Barbaren van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken. Eventuele correcties op de proefdruk moeten De Barbaren bereiken binnen de vijf (5) werkdagen vanaf ontvangst van de proefdruk door de Klant. De Barbaren is niet gehouden rekening te houden met correcties en/of opmerkingen op de proefdruk ontvangen na deze termijn.
16. Daar waar deze sectie met betrekking tot Grafisch ontwerp – Drukwerk afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze sectie voorrang.

Uitvoering van de overeenkomst

17. De verbintenissen van De Barbaren zijn inspanningsverbintenissen. De Barbaren voert de overeenkomst uit naar best vermogen, naar eigen inzicht, zonder enige band van ondergeschiktheid en volgens de eisen van goed vakmanschap. De Barbaren kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of tekortkomingen die zouden begaan zijn vóór haar tussenkomst.
18. De Barbaren start met de uitvoering van de overeenkomst vanaf integrale ontvangst van het voorschot indien dit door De Barbaren gevraagd wordt.
19. De Barbaren behoudt zich het recht voor om, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden-onderaannemers. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden (niet-onderaannemers) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van De Barbaren.
20. De Klant zal actieve medewerking verlenen aan De Barbaren voor de uitvoering van de overeenkomst. De Klant bezorgt De Barbaren, op en overeenkomstig het eerste verzoek, alle content (zoals teksten, logo’s, afbeeldingen, richtlijnen, opmerkingen, correcties, aanpassingen, etc.) die De Barbaren beschouwt als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De Barbaren kan geenszins worden aangesproken wegens fout of nalatigheid, noch kan de Klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de Klant. De Klant verbindt er zich toe de eindrevisie op zich te nemen van teksten afgeleverd door De Barbaren, inhoudende zowel een inhoudelijke controle, alsook een taalkundige (grammatica, spelling, enz.) controle. De Klant zal desgewenst de werkzaamheden van De Barbaren tijdens de uitvoering van de overeenkomst evalueren.

Levering en leveringstermijn

21. Elke leveringstermijn die door De Barbaren wordt opgegeven, is indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering, ongeacht de oorzaak, kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de Klant, noch tot een recht om de levering te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
22. Het laattijdig bezorgen van de content die De Barbaren beschouwt als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het laattijdig geven van het akkoord tot oplevering aan De Barbaren, kan de leveringstermijn verlengen en aanleiding geven tot meerwerk overeenkomstig artikel 11.
23. Indien de Klant een kortere leveringstermijn wenst dan de initiële voorziene termijn dan kan dit aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerk overeenkomstig artikel 11.
24. De levering geschiedt op de kantoren van De Barbaren. Het risico gaat over op de Klant vanaf de levering. Vervoers- en verpakkingskosten zijn lastens de Klant.
25. In voorkomend geval reizen de goederen voor risico van de Klant. De opgegeven prijzen omvatten nooit het transport en de levering op verplaatsing. Transport- en leveringskosten worden afzonderlijk vermeld. De Klant dient ervoor te zorgen dat op het opgegeven adres geleverd kan (en desgevallend afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. De Barbaren is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld wanneer niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende kosten gerekend worden. Wanneer de Klant eigen fysieke materialen zou aanleveren zoals verpakkingsmaterialen is hij of zij zelf verantwoordelijk hiervoor en gaat het risico pas over vanaf aflevering van de materialen op de afgesproken locatie.
26. De Klant zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, De Barbaren kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.
27. Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde bestanden. Dat de digitale bestanden ook ter beschikking van de Klant worden gesteld op de ‘client zone’ van De Barbaren, is geen garantie op de bewaring van die bestanden. Bronbestanden worden maximaal 24 maanden na opmaak bewaard. De Barbaren stellen alles in het werk voor een veilige bewaring van deze bronbestanden behoudens in geval van overmacht en externe factoren. De klant heeft geen garantie op deze bewaring en het verlies van deze bronbestanden kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of compensatie van welke vorm dan ook.

Klachten

28. Om ontvankelijk te zijn, moet iedere klacht per aangetekend schrijven en binnen de acht (8) kalenderdagen na de leveringsdatum of de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan De Barbaren. Bij een niet tijdig en/of niet per aangetekend schrijven geformuleerde klacht, wordt de Klant geacht de diensten, goederen en/of de factuur definitief te hebben aanvaard.
29. In elk geval dient de klacht een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de gebreken.
30. Het formuleren van een klacht schort te betalingsverplichting van de Klant niet op.
31. Het onderzoeken van een klacht door de Barbaren is geen erkenning van de eventuele gegrondheid ervan.
32. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
33. Eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de Klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.

Facturatie en betaling

34. De Klant betaalt een voorschot van 30% van de prijs bij de totstandkoming van de overeenkomst, een tussentijdse factuur van 50% na goedkeuring van het (web)ontwerp, tekst of concept, en het saldo van 20% plus het meerwerk bij de oplevering. De factuur is contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van De Barbaren, en dit behoudens andere vermelding op de factuur. Het volledige bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening met het nummer BE29 7360 5142 9464 van De Barbaren BV. Facturen van De Barbaren zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.
35. Ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 150,00. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen. Kosten die gemaakt worden om het openstaand saldo te innen, worden automatisch toegevoegd aan deze factuur.
36. De Barbaren heeft het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. De Klant mag in dat geval de door De Barbaren gemaakte creaties niet gebruiken. De Barbaren is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden, en vervallen alle eventuele prijsvoordelen.
37. De Klant blijft gehouden tot betaling van de facturen, ongeacht het akkoord van De Barbaren om, op verzoek van de Klant, aan derden te factureren.
38. Indien De Barbaren bepaalde werkzaamheden moet overdragen aan de Klant of een door de Klant aangeduide derde, zullen deze prestaties ook in regie vergoed worden.

Intellectuele eigendomsrechten & copyright

39. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, behoren tot de exclusieve eigendom van De Barbaren of derden. De levering van de goederen of de diensten in uitvoering van de overeenkomst houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Klant, tenzij bij aanvang van de overeenkomst bepaald is deze tegen meerprijs over te dragen.
40. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van De Barbaren of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
41. Het is de Klant niet toegestaan de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst te distribueren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te commercialiseren of aan derden beschikbaar te stellen op een wijze die indruist tegen de wettelijke bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten. De Klant kan de diensten en/of creaties enkel gebruiken overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen De Barbaren en de Klant. De rechten zijn op persoonlijke niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet overdraagbaar.
42. Indien De Barbaren werken uitvoert of goederen produceert volgens de specifieke instructies van de Klant, geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant die De Barbaren zal vrijwaren tegen alle vorderingen ingesteld tegen De Barbaren wegens al dan niet vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of persoonlijkheidsrecht van derden.
43. De Barbaren heeft het recht om de geleverde of conceptuele producten en diensten te vermelden in reclame, mailings en ter referentie aan derden op te geven.
44. De Barbaren heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of titelrol.

Beëindiging & aansprakelijkheid

45. Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, zal De Barbaren de Klant in gebreke stellen. Indien de Klant zeven (7) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft, heeft De Barbaren het recht om:
- elke verdere prestatie onder de overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn contractuele verbintenissen is nagekomen. De Barbaren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant hierdoor zou lijden;
- de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Klant, in welk geval De Barbaren recht heeft op een forfaitaire schadevergoeding lastens de Klant, begroot op 30% van het totale factuurbedrag plus de kosten die De Barbaren reeds had aangegaan met het oog op het vervullen van de opdracht, onverminderd het recht van De Barbaren om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van werkelijk geleden schade en laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde diensten.
46. Voortijdige beëindiging: De Barbaren behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als De Barbaren als uitvoerder van mening is dat de aard of definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.
47. De overeenkomst kan door De Barbaren worden opgeschort of beëindigd indien de Klant is staat van faillissement is verklaard, bescherming tegen schuldeisers zou hebben aangevraagd of in staking van betaling verkeert, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant.
48. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, is De Barbaren niet aansprakelijk voor schade, directe dan wel indirecte, of gevolgschade (zoals onder andere dataverlies, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade) veroorzaakt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van De Barbaren is in elk geval beperkt tot de teruggave van de reeds door de Klant betaalde vergoedingen voor de uitvoering van de overeenkomst voor dat ontwerp.
Alle elementen die, buiten de wil van De Barbaren, op het moment van het opmaken van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van De Barbaren de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van de medewerkers van De Barbaren, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, vertragingen door externe experts, in gebreke blijven van de Klant, het krijgen van foutieve inlichtingen of materialen van de Klant, hacking, technische problemen zoals een crash of black-out van een informaticasysteem of hostende server, of infectie van de software door een virus zullen beschouwd worden als overmacht. De Barbaren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft De Barbaren daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.
Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van De Barbaren op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van De Barbaren in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen De Barbaren twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht.
Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien De Barbaren wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van De Barbaren en een derde en/of de Klant, zal De Barbaren ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van De Barbaren zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de Klant.
De Klant zal De Barbaren vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge haar fout. Indien de Klant de aansprakelijkheid van De Barbaren in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om De Barbaren te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.
49. De Barbaren kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de Klant een controle heeft uitgevoerd en expliciet zijn goedkeuring heeft gegeven.
50. In geval van annulatie of voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Klant, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds geleverde prestaties plus reeds gemaakte kosten van De Barbaren, met een min van 50% van het vooropgestelde totale factuurbedrag, ongeacht de fase van uitvoering. Het uitstellen van de opdracht wordt in principe beschouwd als een annulatie van de overeenkomst.

Webdiensten, hosting en domeinnaam

51. In de prijs zitten 2 ontwerprevisies vervat, dit zoals nader bepaald in de meegedeelde projectstructuur.
52. Voor de hosting en domeinnaamregistratie werkt De Barbaren samen met een door haar gekozen gespecialiseerde partner. Tenzij expliciet anders gevraagd door de Klant, kiest De Barbaren de partner voor deze diensten. Heden betreft dit Combell. De Combell algemene voorwaarden zijn op www.combell.com terug te vinden. De Klant verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en deze te hebben aanvaard voor zover deze hem aanbetreffen. De Barbaren geeft in ieder geval geen garanties die verder gaan dan deze die vermeld staan in de Combell algemene voorwaarden. Registraties worden bij Combell op naam van de Klant aangemaakt, maar De Barbaren wordt aangeduid als technisch contact.
Bij de ontwikkeling van websites met een CMS (Content Management Systeem) wordt aan de Klant toegang verleent via een persoonlijk login. Hiermee kan de Klant zelf inhoud beheren, blogposts toevoegen, foto’s wijzigen etc. zoals nader bepaald door De Barbaren. De technische broncode van de website valt onder het intellectuele eigendom van De Barbaren en is niet overdraagbaar, tenzij er specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten gemaakt werden. Mocht de samenwerking met De Barbaren verlopen, kan het zijn dat bepaalde betalende plugins ook vervallen.
53. Tenzij anders vermeld, worden hostingdiensten aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij de hostingovereenkomst wordt opgezegd zoals hierna bepaald. Wanneer de Klant alsnog op een ander moment wenst over te stappen, wordt in ieder geval geen pro rata deel van de prijs voor deze hostingdiensten terugbetaald.
54. Bij ondertekening van de hosting- en domeinnaamovereenkomst aanvaardt de Klant de voorwaarden van de officiële domeinnaam registratieinstantie DNS België vzw (KBO nummer BE0466.158.640) welke te raadplegen zijn op https://www.dnsbelgium.be.
55. Mits tijdige betaling door de Klant van de hosting- en domeinvergoeding, zorgt De Barbaren voor de verlenging van de hosting- en domeinnaamovereenkomst. Bij niet of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden opeisbaar. Heractivatie is mogelijk na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.
56. De Klant kan de hosting- en domeinnaamovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen uiterlijk drie (3) maanden vóór de verjaardag van de hosting- en domeinnaam-overeenkomst. Bij laattijdige opzeg zal de Klant de gehele hosting- en domeinnaamvergoeding voor de nieuw ingegane periode verschuldigd zijn. Bij het einde van de hostingovereenkomst zal De Barbaren alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden, mits betaling van een eenmalige forfaitaire vergoeding, ter beschikking stellen van de Klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of comptabiliteit, gedurende een periode van één (1) maand volgend op het einde van de hostingovereenkomst. Indien de Klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft De Barbaren geen verplichtingen meer hieromtrent.
57. Onderhoudswerken, zoals het doorvoeren van updates, worden verricht in regie. Enkel en alleen de provider van de updates kan verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de updates. Ingevolge het doorvoeren van updates is het mogelijk dat er extra wijzigingen moeten worden doorgevoerd aan de website. Deze noodzakelijke wijzigingen zijn eveneens betalend in regie.
58. De Barbaren is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid of het verlies van data gedurende deze onbeschikbaarheid, die niet te wijten is aan haar eigen zware fout of deze van haar aangestelden, noch voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou voortvloeien.
59. De Klant is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften worden nageleefd. Tenzij anders bedongen, zal de Klant geen “adult content” en/of een andere verboden content aanbieden. De Klant vrijwaart De Barbaren tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het behoorlijk gebruik, rekening houdende desgevallend met de specificaties, documentatie en instructies gegeven door De Barbaren.
60. In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft De Barbaren het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de Klant redelijkerwijze de ongegrondheid van de aanmaning kan aantonen, zonder dat De Barbaren aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het sluiten van de website.
61. De Barbaren is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde acties van derden.
62. Daar waar deze sectie met betrekking tot Webdiensten, hosting en domeinnaam expliciet afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze sectie voorrang.

Eigendomsvoorbehoud
63. Alle goederen worden geleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling: de Klant verbindt er zich toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen, in pand te geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren tot aan de volledige betaling.

Gegevens

64. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door De Barbaren, verwijst De Barbaren naar haar privacybeleid, hetwelk terug te vinden is onderaan de homepagina van www.debarbaren.be en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. De Barbaren is verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e- mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van De Barbaren voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.
65. De Barbaren verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam, logo, en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

Diversen

66. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting naar aanleiding van de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, bevoegd. Betwistingen met de Klant die consument is, zullen eveneens tot de bevoegdheid van diezelfde rechtbanken vallen, behalve indien zij ingevolge artikel VI.83,23° Wetboek Economisch Recht niet bevoegd zou zijn.
67. De nietigheid van een (deel van een) bepaling van onderhavige algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige (delen van de) bepalingen niet aan.
68. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.
69. De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Barbaren.
70. De Klant verbindt zich er zich toe om gedurende de duurtijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes (6) maanden na de beëindiging ervan, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op gelijk welke wijze of vorm, een werknemer, voormalige werknemer of onderaannemer van De Barbaren waarmee de Klant rechtstreeks contact had tijdens de uitvoering van de overeenkomst af te (laten) werven, mee samen te werken voor gelijke of gelijkaardige opdrachten of dergelijke personen aan te sporen of er toe te bewegen om aan minder gunstige voorwaarden samen te werken met De Barbaren. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat, in geval zou komen vast te staan dat deze beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of rechtspraak, deze beperking niet geacht zal worden nietig of ongeldig te zijn, maar dat ze beperkt zal worden tot zover maximaal toegelaten. Deze clausule zal de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen overleven.