Voorwaarden

Algemeen

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op elk aanbod van De Barbaren BV (maatschappelijke zetel te 8310 Brugge,’s-Heer Boudewijnsburg 66, KBO-nr. 0705.847.422 en met vestigingseenheid te 9000 Gent, Tuinwijklaan 79) of elke overeenkomst tussen De Barbaren en de Klant.
2. De Klant verklaart onderhavige voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud integraal te aanvaarden. De toepassing van de eventuele eigen voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Totstandkoming van de overeenkomst

3. Elke offerte van De Barbaren is vrijblijvend en gedurende 30 kalenderdagen geldig. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat De Barbaren een door de Klant schriftelijk order of de bevestiging ervan ontvangt en De Barbaren vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt.
4. Behoudens schriftelijk akkoord is De Barbaren niet gebonden door wijzigingen aangebracht door de Klant aan de offerte.
5. De overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
6. Indien de Klant verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt hij er zich toe nadien de bestelling aan De Barbaren toe te vertrouwen en/of De Barbaren voor het geleverde werk te vergoeden.
7. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De Barbaren wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af.
8. De Barbaren heeft het recht om een order te weigeren zonder enige vorm van verantwoording.

Prijs

9. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De Barbaren kan de prijs eenzijdig en evenredig aanpassen ingevolge gewijzigde prijsfactoren die onvoorzienbaar waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst (wijziging van lonen, grondstofprijzen, sociale voordelen en lasten, indexschommelingen, etc.). Alle prijzen zijn exclusief de aankoop van beschermd bronmateriaal zoals maar niet gelimiteerd tot fonts, afbeeldingen …
10. Indien een overeenkomst door toedoen van de Klant of externe factoren niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden, kan De Barbaren de prijs indexeren ingevolge gewijzigde prijsfactoren die onvoorzienbaar waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en het aanvangen van de opdracht (het gaat daarbij bijvoorbeeld om wijziging van lonen, grondstofprijzen, sociale voordelen en lasten, indexschommelingen, etc.).
11. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Barbaren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
12. Werken die op verzoek van de Klant worden uitgevoerd in aanvulling of in wijziging van de overeenkomst (meerwerk) worden in regie aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan. Geven onder andere aanleiding tot meerwerk: - uitbreiding of wijziging van analyse, eisen of ontwerp, na goedkeuring door De Barbaren; - eisen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet, niet geheel of onvoldoende aan De Barbaren kenbaar zijn gemaakt; - gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden die door De Barbaren redelijkerwijze niet voorzienbaar waren dan wel waarop De Barbaren weinig of geen invloed kan uitoefenen; - tekortkoming in de medewerking van de Klant of vertraging te wijten aan de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Proefdruk

13. Proefdruk op verzoek van de Klant kan gebeurlijk vertraging in de levering opleveren en valt buiten de verantwoordelijkheid van De Barbaren.
14. Proefdrukken in digitaal drukwerk zijn steeds een simulatie van het eigenlijke drukresultaat en zijn derhalve nooit helemaal representatief voor het effectieve druk- en afwerkingsresultaat. Eventuele afwijkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van De Barbaren.
15. Het ondertekenen van de proefdruk, gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven of via e-mail gegeven, geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de uitvoering door De Barbaren conform de overeenkomst en ontdoet De Barbaren van elke aansprakelijkheid omtrent eventuele fouten of gebreken.
16. Eventuele correcties op de proefdruk moeten De Barbaren bereiken binnen de vijf (5) werkdagen vanaf ontvangst van de proefdruk door de Klant. De Barbaren is niet gehouden rekening te houden met correcties en/of opmerkingen op de proefdruk ontvangen na deze termijn.

Uitvoering van de overeenkomst

17. De verbintenissen van De Barbaren zijn inspanningsverbintenissen. De Barbaren voert de overeenkomst uit naar best vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap.
18. De Barbaren start met de uitvoering van de overeenkomst vanaf integrale ontvangst van het voorschot.
19. De Barbaren behoudt zich het recht voor om, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Barbaren is enkel verantwoordelijk voor het geleverde materiaal dat De Barbaren zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van De Barbaren.
20. De Klant zal actieve medewerking verlenen aan De Barbaren voor de uitvoering van de overeenkomst. De Klant bezorgt De Barbaren, op en overeenkomstig het eerste verzoek, alle content (zoals teksten, logo’s, afbeeldingen, richtlijnen, opmerkingen, correcties, aanpassingen, etc.) die De Barbaren beschouwt als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De Klant zal desgewenst de werkzaamheden van De Barbaren tijdens de uitvoering van de overeenkomst evalueren.

Levering en leveringstermijn

21. Elke leveringstermijn die door De Barbaren wordt opgegeven, is indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering, ongeacht de oorzaak, kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of prijsvermindering in hoofde van de Klant, noch tot een recht om de levering te weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
22. Het laattijdig bezorgen van de content die De Barbaren beschouwt als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het laattijdig geven van het akkoord tot oplevering aan De Barbaren, kan de leveringstermijn verlengen en aanleiding geven tot meerwerk overeenkomstig artikel 11.
23. Indien de Klant een kortere leveringstermijn wenst dan de initiële voorziene termijn dan kan dit aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerk overeenkomstig artikel 11.
24. De levering geschiedt op de zetel van De Barbaren. Het risico gaat over op de Klant vanaf de levering. Vervoers- en verpakkingskosten zijn lastens de Klant.
25. In voorkomend geval reizen de goederen voor risico van de Klant. De opgegeven prijzen omvatten nooit het transport en de levering op verplaatsing. Transport- en leveringskosten worden afzonderlijk vermeld.
26. De Klant zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, De Barbaren kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.
27. Na de aflevering van digitale bestanden en gegevens is de Klant zelf verantwoordelijk voor de opslag en kwaliteit van de aangeleverde bestanden. Dat de digitale bestanden ook ter beschikking van de Klant worden gesteld op de ‘client zone’ van De Barbaren, is geen garantie op de bewaring van die bestanden. Bronbestanden worden maximaal 24 maanden na opmaak bewaard. De Barbaren stellen alles in het werk voor een veilige bewaring van deze bronbestanden behoudens in geval van overmacht en externe factoren. De klant heeft geen garantie op deze bewaring en het verlies van deze bronbestanden kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of compensatie van welke vorm dan ook.

Klachten

28. Om ontvankelijk te zijn, moet iedere klacht per aangetekend schrijven en binnen de acht (8) kalenderdagen na de leveringsdatum of de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan De Barbaren. Bij een niet tijdig en/of niet per aangetekend schrijven geformuleerde klacht, wordt de Klant geacht de diensten, goederen en/of de factuur defintief te hebben aanvaard.
29. In elk geval dient de klacht een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de gebreken.
30. Het formuleren van een klacht schort te betalingsverplichting van de Klant niet op.
31. Het onderzoeken van een klacht door de Barbaren is geen erkenning van de eventuele gegrondheid ervan.
32. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
33. Eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de Klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.

Facturatie en betaling

34. De Klant betaalt een voorschot van 30% van de prijs bij de totstandkoming van de overeenkomst, een tussentijdse factuur van 50% na goedkeuring van het (web)ontwerp, tekst of concept, en het saldo van 20% plus het meerwerk bij de oplevering. De factuur is contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van De Barbaren, en dit behoudens andere vermelding op de factuur. Het volledige bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening met het nummer BE29 7360 5142 9464 van De Barbaren BV.
35. Ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 150,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen. Kosten die gemaakt worden om het openstaand saldo te innen, worden automatisch toegevoegd aan deze factuur.
36. De Barbaren heeft het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. De Klant mag in dat geval de door De Barbaren gemaakte creaties niet gebruiken. De Barbaren is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.
37. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden, en vervallen alle eventuele prijsvoordelen.
38. De Klant blijft gehouden tot betaling van de facturen, ongeacht het akkoord van De Barbaren om, op verzoek van de Klant, aan derden te factureren.

Intellectuele eigendomsrechten & copyright

39. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, behoren tot de exclusieve eigendom van De Barbaren of derden. De levering van de goederen of de diensten in uitvoering van de overeenkomst houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Klant, tenzij bij aanvang van de overeenkomst bepaald is deze tegen meerprijs over te dragen.
40. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van De Barbaren of derden te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
41. Het is de Klant niet toegestaan de goederen, de resultaten van de diensten en/of de creaties die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst te distribueren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te commercialiseren of aan derden beschikbaar te stellen op een wijze die indruist tegen de wettelijke bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten.
42. Indien De Barbaren werken uitvoert of goederen produceert volgens de specifieke instructies van de Klant, geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant die De Barbaren zal vrijwaren tegen alle vorderingen ingesteld tegen De Barbaren wegens al dan niet vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of persoonlijkheidsrecht van derden. 43. De Barbaren heeft het recht om de geleverde of conceptuele producten en diensten te vermelden in reclame, mailings en ter referentie aan derden op te geven.
44. De Barbaren heeft het recht om, tenzij expliciet anders afgesproken, om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website, aankondiging of titelrol.

Beëindiging & aansprakelijkheid

45. Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, zal De Barbaren de Klant in gebreke stellen. Indien de Klant zeven (7) kalenderdagen na datum van voormelde ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft, heeft De Barbaren het recht om: - elke verdere prestatie onder de overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn contractuele verbintenissen is nagekomen. De Barbaren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant hierdoor zou lijden; - de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens de Klant, in welk geval De Barbaren recht heeft op een forfaitaire schadevergoeding lastens de Klant, begroot op 30% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van De Barbaren om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van werkelijk geleden schade en laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde diensten.
46. Voortijdige beëindiging: De Barbaren behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als De Barbaren als uitvoerder van mening is dat de aard of definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.
47. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd indien de Klant is staat van faillissement is verklaard, bescherming tegen schuldeisers zou hebben aangevraagd of in staking van betaling verkeert.
48. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is De Barbaren niet aansprakelijk voor schade, directe dan wel indirecte, of gevolgschade (zoals onder andere dataverlies, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade) veroorzaakt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van De Barbaren is in elk geval beperkt tot de teruggave van de reeds door de Klant betaalde vergoedingen voor de uitvoering van de overeenkomst.
49. De Barbaren kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de Klant een controle heeft uitgevoerd en expliciet zijn goedkeuring heeft gegeven.
50. In geval van annulatie of voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Klant, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het totale factuurbedrag, bij wijze van inhouding van het voorschot, vermeerderd met de reeds door De Barbaren uitgevoerde werken en gemaakte kosten, ongeacht de fase van uitvoering.

Webdiensten, hosting en domeinnaam

51. Voor de hosting en domeinnaamregistratie werkt De Barbaren samen met een door haar gekozen gespecialiseerde partner. Tenzij expliciet anders gevraagd door de Klant, kiest De Barbaren de partner voor deze diensten.
52. Tenzij anders vermeld, worden hostingdiensten aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de offerte. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij de hostingovereenkomst wordt opgezegd zoals hierna bepaald.
53. Bij ondertekening van de hosting- en domeinnaamovereenkomst aanvaardt de Klant de voorwaarden van de officiële domeinnaam registratieinstantie DNS België vzw (KBO nummer BE0466.158.640) welke te raadplegen zijn op https://www.dnsbelgium.be.
54. Mits tijdige betaling door de Klant van de hosting- en domeinvergoeding, zorgt De Barbaren voor de verlenging van de hosting- en domeinnaamovereenkomst. Bij niet of laattijdige betaling van deze vergoedingen wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden opeisbaar. Heractivatie is mogelijk na betaling van de openstaande vergoedingen vermeerderd met eventuele heractivatiekosten.
55. De Klant kan de hosting- en domeinnaamovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen uiterlijk drie (3) maanden vóór de verjaardag van de hosting- en domeinnaam-overeenkomst. Bij laattijdige opzeg zal de Klant de gehele hosting- en domeinnaamvergoeding voor de nieuw ingegane periode verschuldigd zijn.
56. Bij het einde van de hostingovereenkomst zal De Barbaren alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden, mits betaling van een eenmalige forfaitaire vergoeding, ter beschikking stellen van de Klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of comptabiliteit, gedurende een periode van één (1) maand volgend op het einde van de hostingovereenkomst. Indien de Klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft De Barbaren geen verplichtingen meer hieromtrent.
57. De Barbaren is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid of het verlies van data gedurende deze onbeschikbaarheid, die niet te wijten is aan haar eigen zware fout of deze van haar aangestelden, noch voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou voortvloeien.
58. De Klant is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschiften worden nageleefd. Tenzij anders bedongen, zal de Klant geen “adult content” en/of een andere verboden content aanbieden. De Klant vrijwaart De Barbaren tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld.
59. In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft De Barbaren het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de Klant redelijkerwijze de ongegrondheid van de aanmaning kan aantonen, zonder dat De Barbaren aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het sluiten van de website.
60. De Barbaren is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde acties van derden.

Eigendomsvoorbehoud

61. Alle goederen worden geleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling: de Klant verbindt er zich toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen, in pand te geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren tot aan de volledige betaling.

Gegevens

62. De Barbaren is verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e- mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van De Barbaren voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.
63. De Barbaren verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.
64. De identiteitsgegevens van de Klant worden bewaard in onze database met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De Klant kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

Diversen

65. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting naar aanleiding van de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, bevoegd. Betwistingen met de Klant die consument is, zullen eveneens tot de bevoegdheid van diezelfde rechtbanken vallen, behalve indien zij ingevolge artikel VI.83,23° Wetboek Economisch Recht niet bevoegd zou zijn.
66. De nietigheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.